Těžba a úprava štěrkopísku. Linka Nová Dedinka (Slovensko)

Těžený materiál: štěrkopísek

Vstupní výkon do linky: 250 t/hod

Frakce na výstupu: 0-4, 4-8, 8-16 a nad 16 mm

Termín uvedení do provozu: 2007 rok

V rámci realizace projektu Těžba a úprava štěrkopísku,  linka Nová Dedinka, byly realizovány následující dodávky a služby výrobce Pro Sand Engineering s.r.o.:

  • zpracování technologického návrhu třídící linky v části strojní a elektro;
  • vypracování prováděcího projektu strojní části a části elektro;
  • dodání násypky 10 m3;
  • dodání pásového dopravníku (haldovací) vč. pásového podavače pod násypkou;
  • dodání vibračního třídiče CVS 1640/2,5 vč. ocelové konstrukce a skluzů;
  • dodání korečkového  dehydrátoru DKP 50;
  • dodání vodního a kalového hospodářství;
  • montáž jednotlivých strojů a zařízení vč. rozvodů vody po lince vlastními, montážními četami vč. použití mechanizmů;
  • montáž elektro části – silnoproud a MaR vlastní montážní skupinou;
  • uvedení do provozu, vyladění a prokázání garantovaných parametrů.

Переработка песчано-гравийной смеси – входная производительность линии 90 т/ч

песчано-гравийный карьер Нова Дединка, Нова Дединка, Словакия

В рамках реализации проекта "Песчано-гравийный карьер Нова Дединка" компания Pro Sand Engineering s.r.o. осуществила следующие поставки и оказала следующие услуги:

разработка машинной и электрической частей технологического проекта сортировочной линии

разработка рабочего проекта машинной и электрической частей

производство машин и оборудования

загрузочная воронка 10 м3

ленточные конвейеры (отвальные), включая ленточный питатель под загрузочной воронкой

вибрационный грохот CVS 1640/2,5, включая стальные конструкции и желоба

ковшовый обезвоживатель DKP 50

водно-шламовое хозяйство

монтаж отдельных машин и оборудования, включая водопроводную сеть линии, силами собственных монтажных бригад с использованием механизмов

монтаж электрической части – сильный ток и КИП силами собственной монтажной группы

ввод в эксплуатацию, наладка и демонстрация гарантированных параметров

Получаемые фракции: 0–4, 4–8, 8–16 и более 16 мм

Срок ввода в эксплуатацию: апрель 2007 г.

RussianČeština

Certifikáty

Komplex Slovensko