Stacionární zařízení

V jakém případě bude nejlepším řešením stacionární zařízení?

Jestliže:

 • se bude používat zařízení na jednom místě po dobu několika let;
 • bude zapotřebí nakládat kamenivo, štěrkopísek, nákladními auty nebo dempry;
 • je požadován velký výkon zařízení, např výkon nad 250t/h;
 • jsou nároky na velký objem konečného produktu pod výstupními dopravníky;
 • se například řeší i nakládka do vagonů;
 • je zapotřebí začlenit rozměrnou jednotku do linky, např. násypku, dlouhé dopravníky atp.

Jaké jsou jeho hlavní výhody?

 • stacionární linky lze naprojektovat na jakýkoliv výkon, přičemž provozní náklady budou  významně menší, než u mobilního zařízení;
 • výborná obslužnost, přístup k jednotlivým agregátům, servisovatelnost;
 • linky, sestavené ze stacionárního zařízení lze jednoduše modernizovat (vyměnit zastaralý stroj za nový, atd.);
 • stacionární zařízení se dodává podle Vašich požadavků: projektanti v návrhu; zohlední všechny  fyzikální a rozměrové vlastnosti materiálu na vstupu do linky, včetně pevnosti a abrazivity materiálu;
 • třídiče v sestavě stacionární linky umožňují získat na výstupu z linky přesně zadané procentuální množství jednotlivých výstupních frakcí;
 • stacionární zařízení se umisťuje poblíž místa těžby (štěrkovny, pískovny,  kamenolomu), materiál se podává terénním pásovým dopravníkem nebo nákladním automobilem na linku;
 • materiál z linek s mokrým procesem je čistý, bez příměsí a bez odplavitelných částic;
 • stacionární linka umožňuje získání velmi kvalitních frakcí i s ohledem na jejich kubicitu.

Stacionární zařízení na zpracování štěrkopísku a kameniva se umisťuje na speciálně připravenou plochu z betonových  základů.
Nabízíme linky pro práci jak  v suchém tak v mokrém procesu, do kamenolomů a do štěrkoven, pískoven.

Stacionární linka v suchém  procesu je používána v kamenolomu obvykle následujícím způsobem:

Nákladní auta nebo dempry přivezou kamenivo k násypce. Odtud podavač ať už vibrační, článkový nebo žlabový dávkuje kamenivo přes vstupní hrubotřídič dále do čelisťového drtiče k primárnímu drcení. Materiál z hrubotřídiče a tohoto drtiče je  obvykle pomocí dopravníků dopravován na sekundérní  drcení pomocí kuželových nebo odrazových drtičů, odkud je materiál dále transportován na jednotlivé třídiče.  Hrubé frakce z třídičů bývají opět  vraceny dopravníky zpět na drcení. V linkách bývá také často drcení terciérní, jehož součástí je také získávání kubického materiálu z kubizátorů, odrazových drtičů se systémem kámen-kámen. Materiál dále prochází finální  fází třídění na požadované frakce, které se po vytřídení dopravují  na  sklad  haldovacími dopravníky. Linky často řeší také nakládku do vagonů.

Stacionární linka v mokrém  procesu je používána ve štěrkovně nebo pískovně obvykle následujícím způsobem:

Nákladní auta, dempry případně terénní dopravníky od korečkového bagru dopraví štěrkopísek k násypce. Odtud podavač ať už vibrační, článkový nebo pásový dávkuje štěrkopísek přes vstupní hrubotřídič dále do soustavy mokrých třídičů a dále do drtičů kuželových, odrazových nebo i čelisťových ke kombinovanému třídění a  drcení. Hrubé frakce z třídičů bývají opět  vráceny dopravníky zpět na drcení. V linkách bývá také často drcení terciérní, jehož součástí je také získávání kubického materiálu z kubizátorů, odrazových drtičů se systémem kámen-kámen. Materiál dále prochází finální  fází třídění na požadované frakce, které se po vytřídění dopravují  na  sklad  haldovacími dopravníky. Linky často řeší také nakládku do vagonů. Mokré třídiče jsou vybaveny tryskami nad každou sítovou plochou, síta bývají většinou polyuretanové z důvodu snížení provozních nákladů. Jemná frakce prochází procesem odvodnění na dehydrátoru nebo na  odvodňovacích třídičích s hydrocyklóny. Součástí linky na mokré třídění je kompletní vodní hospodářství (čerpadla, trysky, rozvody atd). Velkou výhodou těchto linek jsou nízké provozní náklady při zachování vysoké kvality výstupních produktů z hlediska jejich čistoty tak i kubicity.

RussianČeština

Certifikáty

Komplex Slovensko